جلال مسلمان یزدی

جلال مسلمان یزدی

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش صنعتی سازمانی

          درباره استاد:

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش صنعتی سازمانی

مدیریت عالی کسب و کار گرایش عمومی (DBA)

ارتباط موثر و مدیریت جلسات حرفه­ای

ارتباط موثر برمبنای مدل 9گانه اینیاگرام

ارتباط موثر برمبنای مدل جهانی دیسک DISC

         اصول و مبانی سخنرانی حرفه­ای

ماموریت و بیوگرافی

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش صنعتی سازمانی

مدیریت عالی کسب و کار گرایش عمومی (DBA)

ارتباط موثر و مدیریت جلسات حرفه­ای

ارتباط موثر برمبنای مدل 9گانه اینیاگرام

ارتباط موثر برمبنای مدل جهانی دیسک DISC

         اصول و مبانی سخنرانی حرفه­ای

دوره های ارائه شده توسط این مدرس