رکسانا کارخانه

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

درباره استاد:

  • برگزاری دوره­های درمان شناختی رفتاری برای خانواده­های آسیب­ دیده بصورت گروهی
  • برگزاری کارگاه­های متعدد ارتباط موثر با بیمار
  • برگزاری کارگاه­های متعدد ارتباط موثر بین­فردی
  • برگزاری کارگاه­های متعدد زوج ­درمانی گروهی
  • برگزاری کارگاه­های متعدد شفقت به خود،‌ بخشش،‌ ذهن آگاهی، التیام رنج و سوگ
  • مدرس وبینارهای متعدد در حوزه زوج­درمانی
  • تالیف و ترجمه: کتاب بهبود سرطان مبتنی بر توجه آگاهی، کتاب بازی­های هوشیارانه و کتاب درمان ارزش مدار

ماموریت و بیوگرافی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

– برگزاری دوره­های درمان شناختی رفتاری برای خانواده­های آسیب­دیده بصورت گروهی

– برگزاری کارگاه­های متعدد ارتباط موثر با بیمار

– برگزاری کارگاه­های متعدد ارتباط موثر بین­فردی

– برگزاری کارگاه­های متعدد زوج­درمانی گروهی

– برگزاری کارگاه­های متعدد شفقت به خود،‌ بخشش،‌ ذهن آگاهی، التیام رنج و سوگ

– مدرس وبینارهای متعدد در حوزه زوج­درمانی

– تالیف و ترجمه: کتاب بهبود سرطان مبتنی بر توجه آگاهی، کتاب بازی­های هوشیارانه و کتاب درمان ارزش مدار

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

3,000,000 تومان