سحرناز متعبد

کارشناس ارشد تئاتر

  • جستجوگر معنا.
  • پژوهشگر حوزه روانشناسی یونگ.
  • مدرس تئاتر درمانی.

ماموریت و بیوگرافی

  •  دوره های پرورش مدرس و تحلیل گر یونگی – موسسه روان تحلیل
  •  مبانی یونگ، 
  • روان اسطوره شناسی.
  • آنیما و آنیموس
  • سفر قهرمانی
  • سایه و عقده 

دوره های ارائه شده توسط این مدرس