فرزانه صفری

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

– روانشناس و روان درمانگر کودک، نوجوان و خانواده

– عضو رسمی انجمن روانشناسی آمریکا

– مدیر موسس کلینیک روانشناختی سار

– مدرس دوره­های مهارت­های زندگی، تربیت درمانگر کودک و نوجوان، روان­پویشی و دلبستگی، آموزش خانواده

ماموریت و بیوگرافی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

– روانشناس و روان درمانگر کودک، نوجوان و خانواده

– عضو رسمی انجمن روانشناسی آمریکا

– مدیر موسس کلینیک روانشناختی سار

– مدرس دوره­های مهارت­های زندگی، تربیت درمانگر کودک و نوجوان، روان­پویشی و دلبستگی، آموزش خانواده

دوره های ارائه شده توسط این مدرس